PRÁVNÍ INFORMACE

1. Úvodní ustanovení

Stránka www.alpinecentrum.cz je provozována společností PYRAMIDA Průhonice PLUS s.r.o., IČ: 03372456, se sídlem U Pyramidy 721, 252 43 Průhonice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 230743 (dále jen „Provozovatel“) s cílem informovat veřejnost o výrobcích a službách, které na trhu nabízí. Stránka je určena výhradně pro osobní nekomerční využití v souladu s právním řádem České republiky.

Přestože úplnosti, přesnosti a aktuálnosti stránky je věnována veškerá péče, informace na stránce obsažené jsou pouze obecné povahy, mohou být bez dalšího měněny a společnost PYRAMIDA Průhonice PLUS s.r.o. ani členy její obchodní sítě nezavazují. Údaje vztahující se k jednotlivým výrobkům mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření kupní ani jiné smlouvy. V zájmu trvalého zdokonalování svých produktů si společnost PYRAMIDA Průhonice PLUS s.r.o. vyhrazuje právo kdykoliv bez dalšího modifikovat popisované vlastnosti a specifikace produktů představovaných na těchto stránkách. Verze produktů jakož i vybavení zobrazených modelů (specifikované jako sériové, volitelné nebo jako příslušenství) se mohou od platné nabídky lišit. Společnost PYRAMIDA Průhonice PLUS s.r.o. nenese odpovědnost za případné chyby nebo omyly. Bližší informace o sortimentu, technické specifikaci, výbavě a spotřebě vozidel, cenách, prodejních a záručních podmínkách, možnostech a podmínkách financování nákupu, jakož i termínech dodávek lze získat v obchodní síti Alpine.

Tato stránka a její jednotlivé součásti požívají ochrany podle předpisů v oblasti práva duševního, resp. průmyslového vlastnictví a dalších obecně závazných právních předpisů. Jakékoli nakládání se stránkou nebo jejím obsahem provedené v rozporu s jejich účelem, a to bez ohledu na způsob či formu (zejména kopírování, reprodukování, publikování, upravování celé stránky, jejích jednotlivých částí nebo zdrojového kódu), je bez předem uděleného písemného svolení společnosti PYRAMIDA Průhonice PLUS s.r.o. zakázáno.

 

2. Ceny

Ceny produktů uváděné na těchto stránkách jsou ceny doporučené společností PYRAMIDA Průhonice PLUS s.r.o. pro prodej koncovým zákazníkům, a proto se mohou lišit od cen nabízených v obchodní síti. Není-li v jednotlivých případech uvedeno jinak, ceny obsahují daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Společnost PYRAMIDA Průhonice PLUS s.r.o. si vyhrazuje právo doporučené ceny a technické specifikace produktů měnit bez předchozího upozornění. Informace o aktuální nabídce lze získat v obchodní síti Alpine.

 

3. Obchodní síť Alpine

Členové obchodní sítě Alpine jsou samostatní podnikatelé, kteří se zákazníky jednaní svým vlastním jménem a na svůj účet.

 

4. Ochrana osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vynakládáme veškerou náležitou péči, aby Vaše osobní údaje byly bezpečně zpracovány.

Vaše osobní údaje zpracováváme plně ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a v souladu s níže uvedenými zásadami. Úplné informace o zpracování osobních údajů jsou jejich subjektům poskytovány pokaždé, když mají možnost prostřednictvím kontaktních formulářů umístěných na těchto stránkách své osobní údaje poskytnout, a na stránce ochrana osobních údajů.

Ochrana osobních údajů 

 

5. Internet

Prohlížení těchto stránek předpokládá znalost charakteristik výpočetní techniky a internetu a srozumění s veškerými riziky spojenými s jejich užíváním. Každý uživatel by měl učinit opatření na ochranu svých dat, přístupových údajů k účtům a programového vybavení. Prohlížení těchto stránek, jakož i dalších stránek, na které mohou odkazovat, je na vlastní riziko a odpovědnost uživatele. Společnost PYRAMIDA Průhonice PLUS s.r.o. ani členové její obchodní sítě nenesou odpovědnost za případnou škodu či jinou újmu vzniklou připojením se na stránku, jejím prohlížením, nefunkčností nebo nedostupností, a to bez ohledu na jejich příčinu. Společnost PYRAMIDA Průhonice PLUS s.r.o. nenese odpovědnost za škodu vzniklou použitím informací zde zveřejněných ani nástrojů zde nabízených ke stažení. Tyto stránky využívají dočasné soubory („cookies“), jejichž ukládání na pevný disk počítače může uživatel zamezit příslušným nastavením svého internetového prohlížeče; tyto dočasné soubory lze z počítače rovněž kdykoliv odstranit.

 

6. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Zákazník - spotřebitel má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) právo na mimosoudní řešení sporu z uzavřené kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb.

Pro případ mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je kompetentním orgánem Česká obchodní inspekce (bližší informace na www.coi.cz).

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se zahajuje na návrh zákazníka - spotřebitele a náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si nese každá ze stran sporu sama.

 

7. Oznámení o odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ MIMO OBCHODNÍ PROSTORY 
OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ MIMO OBCHODNÍ PROSTORY 

Prodáváme vozy značek
Cookies